Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Biểu tượng icon Facebook 2017

Hướng dẫn sử dụng biểu tượng icon facebook cảm xúc, 

- Chọn icon bạn thích, copy ký tự ở mục "Code", đôi khi ở các biểu tượng thì các ký tự này chỉ là hình vuông mà thôi. Không vấn đề gì, cứ copy.

- Vào bài viết, stt, cmt hay facebook chat và paste ký tự vào, sau đó gởi thì sẽ xuất hiện biểu tượng mặt cười.

Với những biểu tượng cảm xúc, biểu tượng Facebook này giúp bạn tạo sự khác biệt với mọi người trong từng bình luận, stt.

Tổng hợp các biểu tượng cảm xúc và icon Facebook chat

1. Icon Facebook mới nhất 2017

Icon Name Code
Airplane symbol Airplane  ✈
Sailboat symbol Sailboat  ⛵
Speedboat emoji for Facebook Speedboat  ?
Ship symbol Ship  ?
Train symbol Train  ?
High-speed train emoji Speed train  ?
Station emoji Station  ?
Tram car emoticon Tram  ?
Fire truck emoji Fire truck  ?
Ambulance symbol Ambulance  ?
Police car emoji Police  ?
Taxi symbol Taxi  ?
Facebook truck symbol Truck  ?
Automobile symbol Blue car  ?
Car symbol Red car  ?
Bus symbol Bus  ?
Facebook bus stop symbol Bus stop  ?
Ticket symbol Ticket  ?
Traffic lights symbol Traffic light  ?
Bicycle symbol Bicycle  ?
Rocket emoji Rocket  ?
Fuel pump emoji Fuel pump  ⛽
Fountain for Facebook status Fountain  ⛲
Tent symbol Tent  ⛺
House symbol House  ?
House emoji with garden Countryside  ?
Hotel symbol Hotel  ?
Love hotel Love hotel  ?
School symbol School  ?
Office building Office  ?
Department store symbol Mall  ?
Convenience store Store  ?
Bank symbol Bank  ?
Factory symbol Factory  ?
Hospital for Facebook Hospital  ?
Church symbol Church  ⛪
Wedding symbol Wedding  ?
Japanese castle emoji Japan style  ?
Japanese emoji symbol Building  ?
Castle Castle  ?
Statue of liberty emoji Statue of L.  ?
Tower in Tokyo Tower  ?
Ferris wheel symbol Ferris wheel  ?
Roller coaster - Facebook Emoji Roller c.  ?
Mount Fuji Mountain  ?
Sunrise icon Sunrise  ?
Dawn emoticon Dawn  ?
Sunset Sunset  ?
Dusk Dusk  ?
Night with stars Starry night  ?
Rainbow symbol Rainbow  ?
Trident symbol Trident  ?
Gem Emoji Gem stone  ?
Diamond Emoji Diamond  ?
Orange diamond symbol Orange jewel  ?
Blue diamond for Facebook Blue jewel  ?
Light bulb on Light bulb  ?
Hammer symbol Hammer  ?
Paint palette Palette  ?
Barber pole Barber pole  ?
ATM symbol ATM  ?
Yen Emoji Yen  ?
Dollar sign Dollar bill  ?
Dollar symbol for Facebook Dollar sig  ?
Money bag Money bag  ?
Cigarette symbol Cigarette  ?
Bomb symbol Bomb  ?
Revolver emoticon Pistol ?
Pill - Facebook symbol Pill  ?
Syringe Syringe  ?
Toilet symbol for Facebook Toilet  ?
Bath symbol Bath  ?
Icon Name Code
Soccer symbol Soccer ball  ⚽
Baseball symbol Baseball  ⚾
Basketball on Facebook Basketball  ?
Football symbol Football  ?
Tennis Emoji Tennis ball  ?
8-ball 8-ball ?
Target symbols Bullseye  ?
Golf symbol Golf hole  ⛳
Skiing symbol Skis  ?
Crossed flags for Facebook Flags  ?
Finnish line Finnish  ?
Trophy symbol Trophy  ?
Facebook bikini Bikini  ?
High heels High heels  ?
Sandals for women Sandal  ?
Boots Emoji Boots  ?
Dress symbol Dress  ?
Hat for women Womans hat  ?
Crown for Facebook Crown  ?
Lipstick symbol Lipstick  ?
Facebook ring Ring ?
Handbag Handbag  ?
Briefcase symbol Briefcase  ?
Shirt icon for Facebook T-shirt  ?
Tie symbol Tie  ?
High hat for Facebook Top hat  ?
Ribbon symbol Ribbon  ?
FB Kimono Kimono  ?
Umbrella symbol for FB Umbrella ?
Rain droplet icon for Facebook Droplet  ?
Watermelon Watermelon  ?
Aubergine Eggplant  ?
Tomato Tomato  ?
Bottle symbol Bottle  ?
Beer for Facebook Clinking  ?
Food plate Food pot  ?
Cup of tea Teacup  ?
Sushi Sushi  ?
Cooking symbol Cooking  ?
Spaghetti symbol Spaghetti  ?
Shortcake Cake  ?
Shaved ice symbol Shaved ice  ?
Ice cream symbol Ice cream  ?
Frying pan for Facebook Frying pan  ?
French fries on Facebook French fries  ?
Fork and knife symbols Utensils ?
Bread loaf Bread  ?
School satchel School bag  ?
Magifying glass Magifying  ?
Book symbol Open book  ?
Memo sign for Facebook Memo  ?
Postbox symbol Postbox  ?
Mailbox Mailbox  ?
Raised flag mailbox Full mailbox  ?
Envelope symbol Envelope  ✉
Mail envelope Sending mail  ?
Incoming mail symbol Incoming  ?
Scissors for Facebook Scissors  ✂
Loudspeaker Loudspeaker  ?
Speaker symbol Speaker  ?
Telephone symbol Telephone  ☎
Fax symbol Fax  ?
Radio icon Radio  ?
How make camera icon on Facebook Camera  ?
FB movie camera Movie cam.  ?
VHS VHS  ?
Floppy disk Facebook icon Floppy disk  ?
Satellite dish Satellite  ?
Lock Lock  ?
Key icon for Facebook Key  ?
Lock and a key Locked  ?
Opened lock Open lock  ?
Icon Name Code
No entry Facebook sign No entry  ⛔
Warning icon Warning  ⚠
Hot plate Hot plate  ♨
Construction road sign Construction  ?
No under 18 symbol No under 18  ?
No smoking symbol No smoking  ?
Vibration mode bell sign Sound off  ?
Mobile off sign Mobile off  ?
Antenna signal Signal  ?
Guitar for Facebook Guitar  ?
Trumpet sign Trumpet  ?
Facebook saxophone icon Saxophone  ?
Microphone for Facebook Microphone  ?
Megaphone icon Megaphone  ?
Facebook Headphones Headphones  ?
Chart symbol Chart line  〽
Mask icon Masks  ?
Clapperboard Clapperboard  ?
Cinema icon Film  ?
VS symbol VS  ?
Up sign UP!  ?
Cool symbol COOL  ?
Wheelchair Wheelchair  ♿
Curly loops Curly loops  ➿
WC symbol - Facebook icon WC  ?
Man and woman figures Couple  ?
Mens symbol Man figure  ?
Womens symbol Woman  ?
Child icon Child  ?
Badge for beginner Badge  ?
Heart suit for Facebook Hearts  ♥
Diamond suit Diamonds  ♦
Clubs Clubs  ♣
Spades Spades  ♠
Red exclamation mark Exclamation1  ❗
White exclamation mark Facebook symbol Exclamation2  ❓
Exclamation point Exclamation3  ❕
Question symbol Question m.  ❔
Multiplication sign Multiplication  ✖
Cross sign Cross sign  ❎
Cross mark symbol Cross mark  ❌
White Facebook star White star  ⭐
Snowflake symbol Gray star  ✴
Snowflake Emoji Snowflake  ✳
Red circle symbol Red Circle  ⭕
White circle emoji White circle  ⚪
Square symbol Square  ⬜
Own Emoji "To own"  ?
Month symbol "Month"  ?
Free symbols "Free"  ?
Katakana Koko Emoji "Here"  ?
Have nothing "Nothing"  ?
Full Emoji meaning "Full"  ?
Finger point Emoji "Finger point"  ?
Available Emoji "Available"  ?
Work symbol "Work"  ?
Secret Facebook symbols "Secret"  ㊙
Good bargain "bargain"  ?
Congratulation symbol "Congrats"  ㊗
Sale symbol "Sale"  ?
Request Emoji "Request"  ?
Mahjong tile symbols Mahjong tile  ?
Upwards arrow Upwards  ⬆
Downwards arrow Downwards  ⬇
Leftwards arrow Leftwards  ⬅
Rightwards arrow Rightwards  ➡
North west symbol Northwest  ↖
North east symbol Northeast  ↗
Soutwest arrow Southeast  ↘
South west symbol Southwest  ↙
Arrow pointing up right Up right  ⤴
Arrow pointing down right Down right  ⤵

2. Facebook Emoji Symbols

Icon Name Code
Coffee cup emoji symbol Coffee
Facebook sun symbol Sun  ☀
Snowman symbol Snowman  ⛄
Facebook cloud symbol Cloud  ☁
Umbrella symbol Umbrella  ☔
Lightning Symbol Lightning  ⚡
Stars symbol Stars  ✨
Fire Facebook symbol Fire  ?
Droplets Symbol Droplets  ?
Footprints symbol Footprints  ?
Moon symbol for Facebook Moon  ?
Ghost Facebook symbol Ghost  ?
Pumpkin symbol Pumpkin  ?
Skull symbol for Facebook Skull  ?
Graduation Hat Emoji Graduation  ?
Balloon symbol Balloon  ?
Anger Facebook symbol Anger  ?
Wind symbol Wind  ?
Wave symbol Wave  ?
Carp streamers emoji Streamers  ?
Icon Name Code
Lip Mark Symbol Lip mark  ?
Lips Facebook symbol Lips  ?
Star Facebook symbol Star  ?
Facebook music symbol Music note  ?
Music notes symbol Music notes  ?
Zzz Symbol Zzz  ?
Bell symbol for Facebook Bell  ?
Seashell symbol Seashell  ?
Present symbol Present  ?
Green monster symbol Monster  ?
Party Popper emoji Party popper  ?
Nail polish symbol Nail polish  ?
Ear symbol Ear  ?
Nose symbol Nose  ?
Eyes Facebook symbol Eyes  ?
TV Facebook symbol TV  ?
PC symbol PC  ?
Smartphone Facebook emoji Smartphone  ?
CD symbol CD  ?
Phone symbol Phone  ?
Icon Name Code
Cherry Blossom Blossom  ?
Facebook rose symbol Rose  ?
Tulip symbol Tulip  ?
Sunflower symbol for Facebook Sunflower  ?
Hibiscus Symbol Hibiscus  ?
Seedling Symbol Seedling  ?
Bouquet symbol Bouquet  ?
Christmas tree symbol Christmas  ?
Palm Symbol Palm  ?
Facebook cactus symbol Cactus  ?
Clover symbol Clover  ?
Maple leaf symbol Maple leaf  ?
Fallen leaf symbol for Facebook Fallen leaf  ?
Fluttering leaf Leaf  ?
Strawberry symbol Strawberry  ?
Orange symbol Orange  ?
Red apple symbol Apple  ?
Hamburger symbol for Facebook chat, status and comments Hamburger  ?
Beer symbol Beer  ?
Cocktail glass symbol Cocktail  ?

3. Ký tự trái tim đẹp

Icon Name Code
Red heart symbol Red heart  <3
Pink heart for Facebook Pink heart  ❤
Broken heart emoji Broken heart  ?
Arrow heart emoji Arrow  ?
White heart Emoji White heart  ?
Icon Name Code
Blue heart icon Blue heart  ?
Green heart symbol Green heart  ?
Yellow heart symbol Yellow heart  ?
Purple heart symbol Purple heart  ?
Revolving hearts Spinning  ?
Icon Name Code
Cool heart icon Fuzzy  ?
Triple heart symbol Triple  ?
Gift heart symbol Gift  ?
Sparkling heart emoji icon Sparkling  ?
Love letter icon Love letter  ?

4. Emoji hand gestures

Icon Name Code
Peace fingers symbol Peace  ✌
Dislike symbol for Facebook status and comments Dislike  ?
Fist Symbol Fist  ?
Muscle arm symbol Muscle arm  ?
Index finger symbol Index finger  ☝
Icon Name Code
A-ok symbol for Facebook OK  ?
Clapping hands symbol Clapping  ?
Open hand symbol High five  ✋
Clenched fist symbol for Facebook Clenched fist  ✊
Two hands symbols Two hands  ?
Icon Name Code
Finger pointing up emoji symbol Up  ?
Finger pointing down emoji Down  ?
Index finger symbol Right  ?
Finger pointing left symbol Left  ?
Waving hand symbol Waving hand  ?

5. Emoji smileys

Icon Name Code
Emoji emoticon in love In love  ?
Emoticon blowing a kiss Kiss  ?
Kissing emoticon Kissing  ?
Facebook Blush Emoticon Blushing  ☺
Unamused Emoticon Unamused  ?
Winking Emoticon Winking  ?
Tongue Out Emoticon Tongue out  ?
Tongue out and winking emoticon Tongue wink  ?
Smirking smiley for Facebook Smirking  ?
Facebook smiling face Smiling  ?
Big smile with closed eyes Big smile  ?
Icon Name Code
Angry face emoticon for Facebook Angry  ?
Tears smiley - Facebook Emoticon Tears  ?
Sad face Emoji symbol Sad face  ?
Dizzy emoticon Dizzy  ?
Disappointed emoticon Disappointed  ?
Fear emoji Fearful  ?
Scared Emoticon Scared  ?
Emoji emoticon screaming in fear Screaming  ?
Cold sweat smiley Cold sweat  ?
Crying emoticon Crying  ?
Medic emoticon Medic  ?
Icon Name Code
Big Grin Emoticon Big grin  ?
Astonished Facebook Smiley Astonished  ?
Shocked emoticon with eyes wide open Shocked  ?
Red Angry Emoticon Mad  ?
Emoticon crying tears of joy Tears of joy  ?
Relieved smiley Relieved  ?
Sleepy smiley Sleepy  ?
Satisfied smiley Satisfied  ?
Happy Facebook smiley blushing Blushing  ?
Purple devil Facebook symbol Devilish  ?
Alien symbol Alien  ?

6. Emoji people

Icon Name Code
Guardsman symbol Guardsman  ?
Man with turban symbol Turban  ?
Santa Claus symbol Santa  ?
Policeman symbol Policeman  ?
Construction worker symbol Hard hat  ?
Princess symbol Princess  ?
Blonde girl symbol Blonde  ?
Icon Name Code
Dancer symbol Dancer  ?
Playboy bunny symbol Bunny ears  ?
Seamed cap symbol Beanie cap  ?
Angel symbol Angel  ?
Couple symbol Love couple  ?
Boy and girl holding hands Boy & girl  ?
Man and woman holding hands Man&woman  ?
Icon Name Code
Baby symbol Baby  ?
Girl symbol for Facebook Girl  ?
Boy symbol for Facebook Boy  ?
Woman symbol Woman  ?
Man symbol Man  ?
Older woman symbol Granny  ?
Older man symbol Grandpa  ?

7. Emoji animals

Icon Name Code
Puppy Symbol Puppy  ?
Teddy Bear Symbol Teddy  ?
Monkey Face Monkey face  ?
Mouse Symbol Mouse  ?
Hamster Symbol Hamster  ?
Tiger symbol Tiger  ?
Horse face Horse face  ?
Pig symbol Piggy  ?
Cat symbol Cat  ?
Bunny symbol Bunny  ?
Poodle symbol Poodle  ?
Icon Name Code
Wolf symbol Wolf  ?
Sheep symbol Sheep  ?
Penguin emoji Penguin  ?
Koala symbol Koala  ?
Cow symbol Cow  ?
Wild boar symbol Wild boar  ?
Chicken symbol Chicken  ?
Yellow Chick Yellow chick  ?
Bird symbol Blue bird  ?
Elephant symbol Elephant  ?
Horse symbol Horse  ?
Icon Name Code
Monkey symbol Monkey  ?
Camel symbol Camel  ?
Octopus emoji Octopus  ?
Emoji dolphin symbol Dolphin  ?
Whale symbol Whale  ?
Fish symbol Fish  ?
Tropical Fish Emoji Symbol Tropical fish  ?
Blowfish emoji symbol Blowfish  ?
Frog Face Frog  ?
Snake symbol Snake  ?
Bug symbol Snail  ?

8. Icon Facebook chuẩn 2017

Icon Name Code
Facebook smiley face Smiley face  :)
Big smile emoticon for Facebook status, comments and chat Big smile  :D
Facebook sad smiley Frown  :(
Facebook cry smiley Crying  :'(
Smiley with tongue out Tongue out  :P
Angel smiley for Facebook Angel  O:)
Facebook devil smiley Evil  3:)
Facebook confused emoticon - WTF Smiley Confused  o.O
Facebook wink smiley Wink  ;)
Icon Name Code
Facebook unsure emoticon Unsure  :/
Facebook angry smiley Angry  >:(
Facebook mean emoticon Mean  >:O
Facebook gasping smiley Surprised  :O
Facebook squint smiley Squint  -_-
Facebook kiss smiley Kiss  :*
Cheerful emoticon for Facebook Cheerful  ^_^
Glasses smiley for Facebook Glasses  8-)
Facebook sunglasses emoticon Sunglasses  8|
Icon Name Code
Facebook Grumpy Smiley Grumpy  >:(
Facebook Pacman Symbol Pacman  :v
Facebook curly lips emoticon Curly lips  :3
Thumb Up (y) like Facebook emoticon Thumb up  (y)
Facebook penguin emoticon Penguin  <(")
Facebook shark emoticon Shark  (^^^)
Robot Facebook emoticon Robot  :|]
Facebook poop emoticon Poop  :poop:
Facebook Chris Putnam emoticon Putnam  :putnam: