Khương Bùi SEO - www.khuongbui.com

Nhận SEO từ khóa lên tóp google, thiết lập chiến dịch Google Adwords, facebook ads, Digital Marketing cho tổ chức Doanh nghiệp - www.khuongbui.com

Quảng cáo hiển thị không có nhắm mục tiêu vẫn đủ điều kiện chạy

Quảng cáo hiển thị không có nhắm mục tiêu vẫn đủ điều kiện chạy

Tạm dừng hoặc tiếp tục nhóm quảng cáo của bạn

Bài viết này giải thích cách tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa các nhóm quảng cáo của bạn.

Trước khi bắt đầu

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 năm 2017, các nhóm quảng cáo hiển thị và video hiện tại không có phương pháp nhắm mục tiêu sẽ đủ điều kiện hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google. Các nhóm quảng cáo này sẽ tự động bị tạm dừng để đảm bảo chúng không hiển thị quảng cáo bạn không có ý định hiển thị.

Về sau này, hãy tạm dừng theo cách thủ công mọi nhóm quảng cáo mới chưa sẵn sàng hoặc nhóm quảng cáo bạn không muốn hiển thị quảng cáo.Để tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu, hãy truy cập vào Giới thiệu về cài đặt nhắm mục tiêu trên Mạng hiển thị.

Cách tạm dừng, bật hoặc loại bỏ nhóm quảng cáo:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
  3. Nhấp vào tab Nhóm quảng cáo.
  4. Tìm cột Trạng thái để xem trạng thái hiện tại của từng nhóm quảng cáo.
  5. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh nhóm quảng cáo hoặc các nhóm quảng cáo bạn muốn thay đổi.
  6. Nhấp vào menu thả xuống Chỉnh sửa phía trên nhóm quảng cáo và chọn Bật, Tạm dừng hoặc Loại bỏ.

Cách tìm nhóm quảng cáo đã loại bỏ

Tìm kiếm các nhóm quảng cáo mà bạn đã loại bỏ? Nhấp vào menu thả xuống Tất cả trừ các nhóm quảng cáo bị loại bỏ phía trên biểu đồ và chọn Tất cả.

Cách thay đổi nhiều chiến dịch, quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo

Nếu bạn muốn thực hiện thay đổi hàng loạt đối với nhiều chiến dịch, quảng cáo, nhóm quảng cáo và nhiều mục khác, thì bạn có thể cần sử dụng tải lên hàng loạt. Với tải lên hàng loạt, bạn có thể tải xuống bảng tính, thực hiện thay đổi ngoại tuyến, sau đó tải lên để các thay đổi có hiệu lực cùng một lúc.

Mẹo

Bạn có thể tạm dừng hoặc tiếp tục một nhóm quảng cáo chỉ bằng cách nhấp vào biểu tượng trạng thái của nhóm quảng cáo đó.

Cách nhóm quảng cáo làm việc với các cấp khác của AdWords

Nhóm quảng cáo phụ thuộc vào chiến dịch: Nếu nhóm quảng cáo ở trong một chiến dịch bị tạm dừng hoặc bị xóa, quảng cáo trong nhóm quảng cáo sẽ không chạy. Tương tự, nếu nhóm quảng cáo ở trong một chiến dịch được bật, quảng cáo trong nhóm quảng cáo có thể chạy (nhưng bạn có thể chọn tạm dừng hoặc xóa chúng).

Quảng cáo phụ thuộc vào nhóm quảng cáo: Nếu nhóm quảng cáo của bạn bị tạm dừng hoặc bị loại bỏ, thì quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó sẽ không chạy. Tương tự, nếu nhóm quảng cáo được bật, thì quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó có thể chạy (nhưng bạn có thể chọn tạm dừng hoặc loại bỏ chúng).